Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom som den också kallas, är en kronisk sjukdom som har ett periodiskt förlopp. Ofta växlar sjukdomsperioder med symtomfria perioder. För diagnosen bipolär sjukdom krävs att åtminstone en av sjukdomsperioderna ska ha präglats av ett stegrat stämningsläge. Beroende på symtombilden kan den perioden betecknas som en mani, en hypomani eller en period med ett blandat inslag av både mani och depression. De flesta som drabbats av en bipolär sjukdom har dessutom återkommande depressioner.

Malou Efter tio i TV4 från 2016-10-21: Författaren Ann Heberlein om hur det är att leva med diagnosen bipolär.

Förloppet varierar kraftigt. En del har svåra manier med psykotiska symtom som förvirring och grava vanföreställningar, medan andra bara drabbas av mycket lindriga manier, så kallade hypomanier. En del har mycket svåra depressioner, medan andra inte drabbas av några depressioner alls eller bara av milda sådana. En del är under långa tider helt utan symtom, medan andra har vissa kvarstående symtom också mellan perioderna, och åter andra pendlar ständigt och har därför knappast några perioder med ”normalt” stämningsläge. För en del är sjukdomsperioderna mycket långa, kanske flera år, medan perioderna för andra bara är på några få dagar.

Ur ett historiskt perspektiv har stämningslägessjukdom tillhör människans vanligaste lidanden varit känt redan under antiken. Redan då myntades begreppen melankoli och mani. Läkekonstens fader Hippokrates (460-377 f Kr) beskrev melankoli som ett tillstånd med missmod, sömnbrist, irritabilitet, matvägran och rastlöshet. Dåtidens vetenskap hade sin förklaringsmodell kring uppkomsten av depression, nämligen överproduktion av svart galla i mjälten hos personer med melankoliskt temperament — allt under påverkan av Saturnus!

Dagens forskning strävar efter förståelse kring vilka faktorer som bidrar till förstämningssjukdom som bipolär sjukdom, och även vilken betydelse vårt medfödda temperament har.

Även på detta område noteras intressanta observationer från antiken. Då trodde man att det vid full hälsa rådde balans mellan de olika kroppsvätskorna: blod, slem, svart och gul galla. Vid överskott av blod upp trädde det sangviniska temperamentet, vilket bedömdes hälsosamt och karakteriserades av hög aktivitetsnivå, vänlighet och fallenhet åt lustigheter. Detta kunde dock, i övermått, leda till ett sjukligt tillstånd — mani.

Hos människor med melankoliskt temperament, som alltså ansågs bero på överskott av svart galla, noterades personlighetsdrag som håglöshet, butterhet och benägenhet till grubblerier. Överskott av detta kunde leda till patologisk (sjuklig) melankoli — depression.

De resterande temperamenten, de koleriska och flegmatiska, var mindre välsedda, eftersom den gula gallan ansågs göra oss koleriska (irritabla, fientliga och vredesbenägna) och slemmet som orsak till tröga, obeslutsamma och skygga personer. Överskott av dessa skulle, mätt i våra dagars terminologi, kunna leda till olika personlighetsstörningar.

Att mani och depression är olika uttryck för en och samma sjukdom beskrevs av Aretaeus av Kappadocien, cirka 150 e Kr. Han beskrev mani på följande vis: "Det finns oräkneliga former av mani. Om den är associerad med glädje, kan patienten skratta, leka och dansa natt och dag, gå till marknaden liksom krönt till en mästare. Tankarna och idéerna hos patienterna är oändliga. De tror att de är experter i astronomi, filosofi eller poesi."

Forskningen om psykisk ohälsa tog fart i slutet av 1800-talet. Banbrytande upptäckter gjordes av den tyske läkaren Emil Kraepelin (1856-1926), som delade upp psykisk sjukdom i dementia praecox, ett tillstånd med långsam försämring (senare benämnt schizofreni), och manodepressiv sjukdom, där fullständig återhämtning sågs mellan sjukdomsperioderna. Kraepelin var den första som beskrev den bipolära sjukdomens anhopning i familjer. Han gjorde också den viktiga observationen att symtom på mani och depression kunde finnas samtidigt; det vi idag kallar för blandtillstånd.

Affektiva sjukdomar är ett samlingsbegrepp för tillstånd med sjukligt förändrat stämningsläge. Vid affektiva mottagningar eller team behandlas således patienter med denna typ av besvär.

Var är bipolär sjukdom - på 4 minuuter

Denna hemsida är framtagen med syfte att övergripande sammanställa kunskap kring bipolär sjukdom. Innehållet är inte faktagranskat av medicinsk expertis men texten refererar till källor och länkar till olika medicinska tidskrifter. Följande referenser finns hänvisning i texten. (LH). Häggström L, Bipolärboken - Nya rön och behandlingsstrategier för kliniker (2007). Häggström L, NYA Bipolärboken 2013. (TF). Tom Fahlén, Informationshäften om bipolär sjukdom(2004). (BR). BipoläR - Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom. Har du synpunkter på innehållet, kontakta gärna mig.

Läs mer