Det bedrivs en stor forskning kring bipolär sjukdom.

Även i Sverige bedrivs forskning kring bipolär sjukdom och det mycket tack vare kvalitetsregistret BipoläR. Kvalitetsregistret BipoläR arbetar för bättre uppföljning och behandling av bipolär affektiv sjukdom. Nya behandlingsmetoder och utbildningar som introduceras behöver utvärderas. BipoläR har kunnat visa på skillnader i behandlingar och följer nu återfallsfrekvensen för att se skillnader i resultat. Detta kommer att kunna påverka behandlingsstrategierna, men framför allt förbättra den psykiska hälsan och funktionsnivån för patienten. Läs mer i årsrapporten för 2015

En styrka med kvalitetsregistret BipoläR är att data inkluderar ett stort antal personer från vårdinrättningar över hela landet. En svaghet är att registret trots detta inte är heltäckande och det blir därför ett urval av patienterna med bipolär sjukdom som inkluderas.

Kvalitetsregistret BipoläR har undersökt representativiteten och funnit att kön och ålder svarar väl mot den totala populationen med bipolär sjukdom i Sverige. En annan fördel är att BipoläR registrerar undergrupperna av bipolära syndrom, vilket inte görs i ICD-systemet som används i Patientregistret. Därför samkör man ofta en studie med data från Socialstyrelsens patientregister och Läkemedelsregistret.

Här är exempel på hur man använder Kvalitetsregistret BipoläR i forskningen.

Läkemedelsriktlinjer för bipolär sjukdom följs i hög utsträckning
Ett team bestående av bland andra Mikael Landén, professor, överläkare har undersökt om läkemedelsrekommendationer för behandling av personer med bipolär sjukdom följs i den kliniska vardagen. Analys av data från nationella kvalitetsregistret BipoläR visar att rådande rekommendationer har följs i hög utsträckning men det finns väsentliga skillnader i läkemedelsbehandling mellan typ I och typ II av bipolär sjukdom. Dessutom visar analysen att andelen personer som använde bensodiazepiner eller bensodiazepinliknande medel var hög.

Läs mer om studien här och författarintervjun med Mikael Landén här!

Patientutbildning för personer med bipolär sjukdom – ett examensarbete.
Detta examensarbete genomfördes av Detta Daniel Askland och Nawsaid Ahmad Sadik och där syftet med denna undersökning var att kartlägga upplägg och innehåll i patientutbildningar för personer med bipolär sjukdom inom den psykiatriska öppenvården runt om i landet.

På flera öppenvårdsmottagningar för personer med bipolär sjukdom runt om i Sverige bedrivs patientutbildning. Någon sammanhållen beskrivning av utbildningarna finns inte. I samråd med personal hos Nationellt kvalitetsregister för personer med bipolär affektiv sjukdom (BipoläR) bedömdes dessa utbildningar vara intressanta att undersöka. Forskning har påvisat att patientutbildningsprogram har positiva effekter för att motverka depression, hypomani och mani vid bipolär sjukdom.

Programmen kan se olika ut men utbildning i grupp verkar generellt ge bättre utfall än individuell utbildning. Det är oklart hur utbildningarna i landet ser ut och vi har därför valt att i denna studie kartlägga upplägg och innehåll i dessa utbildningar. Här kan du läsa mer om studien.

Här är exempel på övrig forskning som visar goda resultat för nya behandlingsformer som ökar livskvaliteten för personer med bipolär sjukdom.

Depression är en global folksjukdom!
Depression är med stor sannolikhet flera olika sjukdomar med olika grundorsaker. Det kan förklara varför dagens läkemedel inte alltid hjälper. Forskarna försöker nu lägga det komplicerade pusslet med de få bitar de har. Och de börjar skönja en bild. Läs mer här!

” Drömmen är att kunna ge individanpassad hjälp till dem med bipolär sjukdom”
Ett unikt forskningsprojekt på bipolär sjukdom, finansierat av Hjärnfonden, pågår i Göteborg. Förhoppningen är att kunna skräddarsy behandlingar – och få fram nya mediciner. Läs mer här!

Därför tar hjärtat ofta stryk hos bipolära och deprimerade
Låga nivåer av stresshormonet kortisol har ett starkt samband med fetma, höga blodfetter och metabolt syndrom bland personer med återkommande depressioner eller bipolär sjukdom, visar forskning vid Umeå universitet. Läs mer här!

Denna hemsida är framtagen med syfte att övergripande sammanställa kunskap kring bipolär sjukdom. Innehållet är inte faktagranskat av medicinsk expertis men texten refererar till källor och länkar till olika medicinska tidskrifter. Följande referenser finns hänvisning i texten. (LH). Häggström L, Bipolärboken - Nya rön och behandlingsstrategier för kliniker (2007). Häggström L, NYA Bipolärboken 2013. (TF). Tom Fahlén, Informationshäften om bipolär sjukdom(2004). (BR). BipoläR - Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom. Har du synpunkter på innehållet, kontakta gärna mig.

Läs mer