Anhörig- eller närståendeutbildning i bipolär sjukdom.

Psykopedagogiska åtgärder för att ge kunskap om bipolär sjukdom till anhöriga och personer med bipolär sjukdom. Målet med patient- och anhörigutbildning är kompetens och självständighet. Kunskap om sjukdomen och dess behandling har visat sig ge bättre följsamhet till medicinering, bättre hantering av kvarstående symtom och därmed minskad risk för återfall. Vid gemensam utbildning minskar dessutom risken för återfall med upp till sju-tolv månader. En gemensam kunskapsgrund för patient och anhöriga har även visat sig öka familjens kapacitet att förutse och lösa problem, ha rimliga förväntningar och kunna sätta ändamålsenliga gränser.

Patient- och anhörigutbildning syftar till att ge kunskap om sjukdomen, dess behandling och dess konsekvenser för livssituationen. Utbildningen kan leda till ökad följsamhet till behandling, samt därigenom en minskad risk för återfall.

Vad är patient- och anhörigutbildning?
Psykopedagogiska åtgärder, utbildning för patient och anhöriga, syftar till att ge ökad kunskap om bipolär sjukdom och dess behandlingsmetoder, så att följsamhet till behandlingen ökar och risken för återfall därmed minskas. Insatsen omfattar, utöver kunskap om sjukdomen och behandling, även social färdighetsträning och återfallsprevention. Centralt i all form av psykopedagogisk intervention är att familj, anhöriga och närstående betraktas och behandlas som en resurs.

Hur fungerar patient- och anhörigutbildning?
Utbildning kan ges:
•i grupp eller individuellt, för enbart patienten,
•för enbart anhöriga, för enskild familj eller för flera familjer.

Patient- och anhörigutbildning ges vanligen i psykiatrisk öppenvård och på Affektiva mottagningar, delar kan dock påbörjas i slutenvård. Den kan även med fördel genomföras i andra situationer och på platser som svarar mot patientens/anhörigas behov, till exempel i hemmet eller på ett gruppboende.

Det finns manualbaserade program för patient- och anhörigutbildning eller program i vilken utbildningen ingår som en del. ESL ("Ett Självständigt Liv”) är framtaget av Per Borell med avseende på personer med schizofreni, vissa avsnitt kan dock användas för personer med bipolär sjukdom. Det finns både en manual och en handledning.

Innehållet i en patientutbildning kan variera, men innehåller oftast avsnitten:
1. Vad är bipolär sjukdom? Historik, orsaker, stress och sårbarhet, symtom, kognitiva funktioner och sjukdomsförlopp.
2. Medicinsk behandling, neuroleptica, fördelar och nackdelar
3. Andra behandlingsformer, psykologiska, psykosociala, hjälpmedel
4. Återfallsprevention, tidiga tecken, krisplan.
5. Lagstiftning, HSL, SoL, LSS, LPT, ÖPT, sekretess, journal
6. Övriga aktörer, primärvård, kommunpsykiatri, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, god man och förvaltarskap (Det är viktigt att anpassa informationen lokalt).
7. Brukarorganisationer

Hjälpmedel!
Möta personer med bipolär sjukdom och som lärt sig leva med sin sjukdom är också ett led i utbildningen. Men på mindre orter kan det vara svårt att få någon patient att ställa upp och berätta om sin erfarenhet. Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom är en nyproducerad svensk dokumentärfilm som visar att det är möjligt att må bra och öka sin livskvalitet trots att bipolär sjukdom kan innebära en ständig känslomässig berg- och-dalbana. Vill du veta mer om programmet? Se här!

Det finns även en bok som beskriver hur man planerar för psykopedagogisk utbildning och som är skriven av Vieta, Eduard / Scott, Jan. Tryck här! Vill du veta mer om upplägget se här! eller så kan man köpa boken.

År 2014 släppte Svenska Psykiatriska föreningen en bok med kliniska riktlinjer för utredning och behandling av bipolär sjukdom. Denna bok är i första hand till för sjukvården men den kan även hjälpa anhöriga att bättre förstå den bipolära sjukdomen. Se här!

Vem kan ge patient- och anhörigutbildning?
För att genomföra en patient- och/eller anhörigutbildning krävs ingen specifik grund- eller yrkesutbildning. Utbildning kan ges av all baspersonal med kunskap om och erfarenhet av arbete med personer med svår psykisk sjukdom. Baspersonal kan vara skötare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och psykolog, läkare eller boendestödjare. Även patient- och anhörigföreningar som IBIS och Föreningen Balans genomför ibland utbildningar.

När ger man utbildningen?
Psykopedagogisk undervisning ska ges så snart det är möjligt till både patient och till anhöriga. Ofta är det en fördel att inleda undervisning redan vid eventuell kris eller inläggning för heldygnsvård. Motivationen till information och kunskap är då oftast hög. Lämpligast är då att ge undervisning till patienten och dess anhöriga enskilt, inte i grupp.

Denna hemsida är framtagen med syfte att övergripande sammanställa kunskap kring bipolär sjukdom. Innehållet är inte faktagranskat av medicinsk expertis men texten refererar till källor och länkar till olika medicinska tidskrifter. Följande referenser finns hänvisning i texten. (LH). Häggström L, Bipolärboken - Nya rön och behandlingsstrategier för kliniker (2007). Häggström L, NYA Bipolärboken 2013. (TF). Tom Fahlén, Informationshäften om bipolär sjukdom(2004). (BR). BipoläR - Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom. Har du synpunkter på innehållet, kontakta gärna mig.

Läs mer